Lietuvos Šaulių Sąjungos Įstatymas

Galiojanti redakcijos data:
2023-01-01

|

|

Lietuvos Šaulių Sąjungos statute nustatoma:

1) LŠS ir šaulių rinktinių (toliau – rinktinė) tipinė struktūra;

2) rinktinių ir jų padalinių sudarymo tvarka;

3) LŠS suvažiavimo sušaukimo ir rinktinių atstovų į suvažiavimą išrinkimo, taip pat LŠS suvažiavimo darbo tvarka;

4) LŠS centrinių institucijų darbo tvarka;

5) kolegialių institucijų sudarymo ir darbo organizavimo tvarka, kompetencija ir atsakomybė;

6) LŠS mokymų ir nekinetinių operacijų centro (toliau – mokymų centras) veikla;

7) LŠS veiklos kontrolės tvarka;

8) asmenų priėmimo į LŠS, išstojimo ir pašalinimo iš LŠS tvarka, taip pat narystės LŠS sustabdymo ir atnaujinimo tvarka;

9) šaulio priesaika ir jaunojo šaulio iškilmingas pasižadėjimas;

10) šaulių teisės ir pareigos;

11) šaulio tarnybos tvarka ir drausmė;

12) jaunojo šaulio tarnyba;

13) stojamojo ir LŠS nario mokesčio ir tikslinių įmokų mokėjimo tvarka;

14) šaulių uniformos ir skiriamieji ženklai, jų dėvėjimo ir nešiojimo tvarka;

15) šaulių skatinimas ir apdovanojimas už nepriekaištingą ir pavyzdingą šaulio pareigų vykdymą, kitų asmenų, nusipelniusių LŠS, apdovanojimas;

16) šaulių drausminių nusižengimų tyrimo tvarka;

17) šaulių skundų padavimo ir nagrinėjimo tvarka;

18) LŠS vėliava ir ženklas, LŠS vėliavos ir ženklo naudojimo tvarka;

19) rinktinių vėliavų etalonų tvirtinimo ir rinktinių vėliavų naudojimo tvarka;

20) garbės šaulio vardo suteikimo ir atėmimo tvarka, taip pat garbės šaulių teisės dalyvauti LŠS veikloje;

21) LŠS rėmėjo statuso suteikimo ir atėmimo tvarka, taip pat LŠS rėmėjų teisės ir pareigos;

22) LŠS santykiai ir bendradarbiavimas su išeivijos šauliais bei jų susivienijimais;

23) LŠS visuomenės informavimo priemonės;

24) LŠS buveinė.